Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OKREŚLAJĄCA ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI (W TYM DANYCH OSOBOWYCH), ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ORAZ ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE

Niniejsza polityka ma zastosowanie do usług świadczonych przez Feeedersklep sp. z o.o. na nastających platformach (serwisach): 

(1) strona web pod adresem : https://spinningowysklep.pl

(2) sklep spinningowysklep.pl  pod adresem : https://spinningowysklep.pl

(3) formularze i usługi zgłoszenia reklamacyjnego i odstąpienia od umowy względem towarów nabytych od Feedersklep sp. z o.o.  w ramach w/w platform / serwisów pod adresem: https://spinningowysklep.pl/content/9-reklamacje i https://spinningowysklep.pl/content/8-zwroty

(4) usługi neewslettera świadczone na rzecz lub w imieniu Feedersklep sp. z o.o.  

Dane Administratora Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych jest: Feedersklep sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie (adres: ul. KOŚCIUSZKI, numer 3, lok. --- kod poczt. 83-130 PELPLIN) zrejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000947753, NIP: 5932631049, REGON: 52105516000000, kapitał zakładowy: 29 850,00 zł) zwana dalej „Administratorem”.

Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów i a także za odrębną zgodą potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osób związanych z klientami Feedersklep sp. z o.októrzy nie są osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe lub reprezentanci). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Feedersklep sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę firmy /pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z Feedersklep sp. z o.o.. umowy, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom Feedersklep sp. z o.o.  i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej Feedersklep sp. z o.o.  Feedersklep sp. z o.o.  zastrzega iż w zakres wykorzystywanych systemów mogą wchodzić zarówno systemy obsługi e-sklpeu raz systemy księgowe, jak i gdy będzie to wdrożone systemy elektronicznego rejestrowania rozmów w przypadku zawierania umów i kontaktów z klientami w drodze telefonicznej, przy czym każdorazowo w takim przypadku informujemy osobę fizyczną o nagrywaniu takiego połączenia i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie).

Kontakt w sprawie ochrony prywatności:
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pisemnie pod w/w adresem jego siedziby lub za pośrednictwem adresu email podanego na stronie rodo@spinningowysklep.pl – w tytule prosimy podać informację iż rzecz dotyczy ochrony prywatności lub w formularzu na stronie: https://spinningowysklep.pl lub poprzez telefon: 887 070 016. Wyznaczony pracownik Administratora pomaga w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, oraz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe w takim zakresie i w takich celach aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, jednak zawsze zgodnie z prawem.  

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poza powyższym  przetwarzanie danych obejmuje następujące zasady/zakresy: (i) dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą; (ii) dane osobowe osób, które dokonują od nas zakupów w tym korzystają z naszych sklepów internetowych i podają takie dane w formie fizycznej lub wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy; (iii) gdy przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Administrator zgodne z wymaganiami prawa może zwrócić się do Państwa z prośbą o potwierdzenie zapoznania się z podstawowym zakresem informacji nt. ochrony danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach  obejmujących procesy handlowe realizowane m.in. w sklepie spinningowysklep.pl:  

(i) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy - w celu dokonania wyceny dostawy, usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania dostawy, usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, oraz mając na uwadze zawarcie takiej umowy ( w tym m.in. przyjęcie i realizację zamówienia), przetwarza się takie dane osobowe, jak: Imię i Nazwisko; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail; Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo); Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu; Nr dokumentu tożsamości/PESEL; Inne dane niezbędne do oceny finansowego bezpieczeństwa transakcji 

 

(ii) w oparciu o art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody - w celu obsługi personalizowania usługi zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika oraz zarządzania relacjami z klientem przed wykonaniem usługi, w trakcie i po wykonaniu usługi przetwarza się takie dane osobowe, jak: Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres e mail 

 

(iii)  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa - w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez min. 5 lat, przetwarza się takie dane osobowe, jak: Imię i nazwisko; Firma; Adres zamieszkania lub adres siedziby; Adres wysyłki (jeśli inny niż adres firmy); Numer telefonu; Numer NIP; Numer PESEL (jeśli wymagany); a także inne dane zgodnie z wymaganiami prawa;

 

(iv)  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie opinii Klientów) - w celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarza się takie dane osobowe, jak: Adres e-mail; Imię i nazwisko; Komentarze lub sugestie klientów; 

 

(v) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO); oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO) - w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarza się takie m.in. dane osobowe, jak: Imię i nazwisko; Adres / Adres e-mail.

 

(vi) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich) - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarza się takie dane osobowe, jak: Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę; Adres zamieszkania (jeżeli został podany); Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany); Adres e-mail; A także inne dane o ile ich wskazanie będzie dla powyższego celu niezbędne

 

(vii) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Administratora jest poznanie zdarzeń aktywności na stronie internetowej) - w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarza się takie dane osobowe, jak: Data i godzina odwiedzin strony; Rodzaj systemu operacyjnego; Przybliżona lokalizacja; Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony; Czas spędzony na stronie; Odwiedzone podstrony;

 

(viii) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies); -  w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarza się takie informacje tekstowe ...; 

 

(ix) w opraciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy  Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową) - w celu administrowania stroną internetową przetwarza się takie dane osobowe, jak: Adres IP; Data i czas serwera; Informacje o przeglądarce internetowej; Informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora; 

 

(x) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy -  w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarza się takie dane osobowe, jak: Imię i Nazwisko; Nazwa/Firma; Numery rejestrowe np. NIP, REGON, KRS; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail; Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

(xi)  w oparciu o odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na takie przetwarzanie za zgodą lub w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Administratora jest promowanie usług własnych) - w  celu dostarczenia newsletterów i pozostawania w kontakcie i informowanie o nowościach i promocjach przetwarza się takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail

 

4. Cookies i inne dane związane z działanim e-usług / dostępu elektronicznego.

Niezależnie czy przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w  urządzeniu Administrator prosi o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli użytkownik  nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, może to zmienić poprzez ustawienia w swowojej przeglądarce internetowej np. całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub zażądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia te można zmienić w dowolnej chwili. Administrator uprzedza że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, itd.

 

Osoby fizyczne (także działające w imieniu własnym lub w imieniu osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) odwiedzające  tj. strony internetowe Administratora lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (np. sklep internetowy), mają kontrolę nad danymi osobowymi które podają. Administrator dokłada niezbędnych starań abu W/w usługi i serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług (np. newsletter) na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Zakres wykorzystania informacji zbieranych przy pomocy e-usług lub dostępu elektronicznego obejmuje: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk - w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają ciągłe doskonalenie produktów, ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, badanie zapisów na newsletter, wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystanie narzędzia do komunikacji, integracja z e-społecznością, płatności internetowe.

 

Administrator na swojej stronie internetowej (stronach internetowych) wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, Google’a). Cookies spełniają m.in. następujące  funkcje na stronie internetowej  (stronach internetowych) Administratora: zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z zasobów; poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej; zarządzanie stanem sesji i utrzymanie sesji , identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach; tworzenie statystyk; Dodatkowo Administrator w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystuje się narzędzia takie jak: Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi dostosowanych do poprzednich wyborów użytkownika treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci. W zakresie korzystania z funkcji e-społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. 

 

Administrator informuje iż zbiera  informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane współpracującym z nami osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu i bez danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

 

Zastosowanie Google reCAPTCHA: aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/pl/privacy lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Administrator informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP i innych danych konkretnego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

 

Administrator informuje też, że może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych których celem jest dostarczenie informacji w formie np. newsletera (promocje, nowości, informacje dot. funkcjonowania sklepu int.) :  O zakresie takiego przetwarzania informujemy Państwa odrębnie podczas pozyskiwania zgody na takie wysyłki.

 

Prawo wycofania zgody.
Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik w każdej chwili może tę zgodę cofnąć. Jeżeli Użytkownik cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy poinformować Administratora na adres: Kartuska 489, 80-298 Gdańsk lub za pomocą e-mail rodo@spinningowysklep.pl Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. 

 

6. Wymóg podania danych osobowych/ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie / Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich/

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta użytkownika. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownik w zakresie korzystania z usług lub dla zawarcia albo wykonania umowy np: aby zlecić usługę, zamówić dostawę aby otrzymać fakturę aby  móc się skontaktować telefonicznie lub elektronicznie w sprawach związanych z realizacją umowy/dostawy / usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Administrator nie przekazuje intencjonalnie lub w bezpośrednim związku z profilem usług danych osobowych do państw trzecich jednak korzysta z różnych usług i technologii, oferowanych przez takie frimy, jak Facebook, Microsoft, Apple czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. Administrator  zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/ eu-us-privacyshield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem

 

7. Odbiorcy danych osobowych.

 

Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazuje dane osobowe współpracującym z nim: prawnikom, firmom które realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms oraz newsletterów (e-mail).  Odbiorcami danych mogą być:  w szczególności: podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy); podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora; podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora; pozostali podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także dostawcy towarów lub usług, z pomocy których korzystamy; podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań po sprzedażowych (satysfakcji klienta); firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu); audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi; organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

 

8 Okres przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza  danych osobowych dłużej niż przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez okres / licząc od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych/: trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; nie mniej niż 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony umowy są przedsiębiorcami, czy też nie); 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; 5 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych; do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową – 

 

9 Prawa osób których dane dotyczą / Prawo do wniesienia skargi

 

1. Administrator informuje iż każda osoba której dane osobowe dotyczą prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa; otrzymania kopii danych; przenoszenia danych osobowych. Ponadto każdej takiej osobie przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z szczególną sytuacją takiej osoby a także osoba taka może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu. 

 

2. Swoje uprawnienia taka osoba może zrealizować w następujący sposób: wysłać e-mail rodo@spinningowysklep.pl lub przesłać taką prośbę na adres Administratora lub przekazać osobiście w siedzibie firmy Kartuska 489, 80-298 Gdańsk.

 

3. Jeżeli osoba której dane osobowe dotyczą  uznaje że są one przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10 . Postanowienia końcowe.

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Administratora: Feedersklep Sp. z o.o. na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
Niniejsza Polityka prywatności w powyższej wersji obowiązuje od dnia 05.10.2022 r. (wersja poprzednia obowiązuje do dnia 05.10.2022 włącznie – wersja Polityki Prywatności obowiązuje do dnia 31.12.2022 dostępna jest pod adresem https://feedersklep.pl/polityka-prywatnosci)
Administrator  nie przetwarza danych wrażliwych wobec czego obowiązuje reguła niepodawania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). Z ostrożności zastrzega się iż w przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Zaloguj się

Menu

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma więcej produktów